Masz pytania? Zadzwoń:+48 52 375 30 98+48 52 375 00 15
Regulamin sklepu
ART. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Sklep internetowy działa pod adresem https://sklep.kreska.com.pl/ i prowadzony jest przez Wydawnictwo "KRESKA" Sławomir Jakubowski, ul. Wojska Polskiego 65; 85-825 Bydgoszcz; wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (https://prod.ceidg.gov.pl), NIP 554-040-76-24, REGON 090475055, adres poczty elektronicznej: sklep@kreska.com.pl  
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 3. W celu dokonania zakupu w Sklepie należy się zarejestrować na stronie www korzystając z formularza www. Rejestracja jest bezpłatna i nie zobowiązuje do dokonania zakupu towarów.
 4. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podawanie przez kupującego błędnych, nieaktualnych, nieprawdziwych danych.
 6. Zasady korzystania z serwisu i usług za pośrednictwem poczty elektronicznej określone są w Regulaminie Serwisu dostępnym na stronie https://sklep.kreska.com.pl/
 7. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu danych, informacji itd. dotyczących realizacji umowy na podane przez klienta nr telefonów, nr faksu, adres e-mail, adres do korespondencji.

ART. 2. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY 
 1. Przedmiotem sprzedaży są artykuły papiernicze.
 2. Sprzedawca przewiduje również sprzedaż artykułów papierniczych na specjalne zamówienie, z okazjonalnym nadrukiem, kolorystyce, wg informacji zamieszczonej w ofercie obok danego artykułu, w takim wypadku, po zaakceptowaniu projektu danego towaru, koniecznym jest wpłacenie zaliczki przed sprzedażą.

ART. 3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 
 1. Sklep internetowy "KRESKA" zwany dalej sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferty towarowej Sklep zamieszcza każdego dnia wraz z obowiązującą ceną w PLN. Ceny zamieszczone w ofercie sprzedaży towarów są cenami obowiązującymi. W przypadku oferty sprzedaży niektórych towarów w cenach promocyjnych (w tym wyprzedaży), których ilość jest ograniczona, realizacja sprzedaży odbywa się wg kolejności wpływu zamówień objętych tą formą sprzedaży.
 2. Złożenie zamówienia do czasu wysyłki towaru, jest wiążące dla stron, jeżeli zostanie potwierdzone przez Sklep na ostatniej stronie kończącej składanie zamówienia.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w chwili złożenia zamówienia. W sytuacji braku zamówionego towaru (lub części towaru) w Sklepie kupujący zostaje poinformowany o stopniu realizacji zamówienia. W takiej sytuacji kupujący podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia, (częściowa realizacja lub anulowanie zamówienia). W razie braku jednej pozycji w złożonym zamówieniu, Sklep zastrzega sobie prawo anulowania tej pozycji i sprzedaży pozostałych towarów, o czym kupujący zostanie powiadomiony odrębnie, pocztą e-mail.
 4. Kupujący ma prawo dokonać zmian w złożonym zamówieniu, w tym także może anulować zamówienie całości, najpóźniej w terminie do dnia dokonania płatności. Wprowadzenia zmian do zamówienia a także anulowania zamówienia kupujący dokonuje pocztą e-mail na adres sklep@kreska.com.pl.
 5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu.
 6. Realizacja przyjętego i potwierdzonego do realizacji zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep płatności na wskazane przez Sklep konto, lub po zaakceptowaniu płatności elektronicznej realizowanej przez serwis Płatności.pl.
 7. Sklep ma prawo odmówić realizacji zamówienia, a także zablokować lub usunąć konto bez podania przyczyn.
 8. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia i do umieszczania danych w bazie danych Sklepu.

ART. 4. CZAS REALIZACJI 
 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze.
 2. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do czasu wysyłki towaru ze Sklepu, przy czym w czasie realizacji zamówienia uwzględnia się wyłącznie dni robocze. Czas transportu (wysyłki) zamówionego towaru nie wlicza się czasu realizacji zamówienia.
 3. Standardowo zamówienia są wysyłane w ciągu 48 godzin od dnia dokonania płatności za zamówiony towar.
 4. O terminie wysyłki towaru kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedającego odrębnie pocztą e-mail.
 5. Przed odebraniem przesyłki od przewoźnika kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania, w szczególności należy sprawdzić stan taśm zabezpieczających opakowanie. W razie stwierdzenia, że opakowanie zostało naruszone lub uszkodzone, należy odmówić odbioru przesyłki oraz najpóźniej następnego dnia skontaktować się ze Sklepem.

ART. 5. KOSZTY WYSYŁKI 
 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD (max. waga przesyłki 30 kg) lub Poczty Polskiej (max. waga przesyłki 10 kg).
 2. Opłaty za wysyłkę firmą spedycyjną DPD wynoszą: 21 zł netto (25,83 zł brutto), a za wysyłkę Pocztą Polską wynoszą: 16,26 zł netto (20,00 zł brutto).
 3. W przypadku nieodebrania przesyłki bez uzasadnienia Klient zostanie obciążony kosztami powtórnej wysyłki oraz dodatkowymi kosztami obsługi w kwocie 30 zł netto (36,90 zł brutto).

ART. 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 
 1. Za konsumenta zgodnie z Art. 221 kodeksu cywilnego uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w punktach poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia na adres Wydawnictwo "KRESKA" Sławomira Jakubowskiego, ul. Wojska Polskiego 65; 85-825 Bydgoszcz lub mail-em na adres: sklep@kreska.com.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na formularzu stanowiącym załączniki do Regulaminu a dostępnym pod adresem https://sklep.kreska.com.pl/.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 6 pkt 2 rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 2. Konsument, ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca   nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Niego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Konsumentowi, nie przysługuje prawo wskazane w art. 6 pkt. 2  w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi  w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  8. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
   Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy 
   Wzór formularza odstąpienia od umowy


ART. 7. REKLAMACJE 
 1. Sprzedawca dostarcza towary bez wad. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym kodeksem cywilnym.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów a w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
 3. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, można składać, bezpośrednio w Wydawnictwo "KRESKA" Sławomira Jakubowskiego, ul. Wojska Polskiego 65; 85-825 Bydgoszcz lub przesłać na ten adres. 7. Szczegółowe informacje o sposobie przesyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji podawane są telefonicznie na nr tel.: 52 375 30 98.

ART. 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 
 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń. Między innymi:
  1. Konsument może uzyskać pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  2. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Sprzedawcą,
  3. Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
 1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady postępowania, możliwe procedury znajdują się w siedzibach instytucji i podmiotów przywołanych w art. 8 pkt. 1. Informacje takie mogą też znajdować się na ich stronach internetowych, a także na ich stronach internetowych.

ART. 9. SPORY SĄDOWE 
 1. Właściwość sądów do rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą określa się na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Spory pomiędzy Klientem nie będącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane są przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

ART. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 2. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany na stronie https://sklep.kreska.com.pl/ oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na podany przez Klienta adres e-mail).   
 3. Regulaminu może być jednostronnie zmieniony przez właściciela sklepu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych oraz Klientów, którzy złożyli zamówienie na towar, a towar nie został im dostarczony.
 4. Kontakt ze Sklepem jest możliwy pod adresem e-mail sklep@kreska.com.pl, lub pod nr tel.: 52 375 30 98.
 5. Firma Wydawnictwo "KRESKA" Sławomira Jakubowskiego zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Konsument ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych z baz wysyłając taką informację na adres e-mail sklep@kreska.com.pl.
 6. Zasady polityki prywatności zawarte są na stronie https://sklep.kreska.com.pl/.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl